6-chloro-2-(2-methoxyphenyl)chromen-4-one

6-chloro-2-(2-methoxyphenyl)chromen-4-one