1-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-3-phenylthiourea

1-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-3-phenylthiourea