2-(2,4-dichlorophenyl)-7-methoxychromen-4-one

2-(2,4-dichlorophenyl)-7-methoxychromen-4-one