1,3-Dimethyl-4-(1-phenylethyl)benzene

1,3-Dimethyl-4-(1-phenylethyl)benzene