6-chloro-2-(2,4-dichlorophenyl)chromen-4-one

6-chloro-2-(2,4-dichlorophenyl)chromen-4-one