3-(4-chlorophenyl)-7-methoxychromen-4-one

3-(4-chlorophenyl)-7-methoxychromen-4-one