2-[(1-Allyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-methyl]-5-methoxy-phenol

2-[(1-Allyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-methyl]-5-methoxy-phenol