2-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside

2-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside