o-Ethyl S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl] methylphosphonothioate

o-Ethyl S-[2-(ethylsulfanyl)ethyl] methylphosphonothioate