2-(ethyl{4-[(e)-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl}amino)-n,n,n-trimethylethanaminium chloride

2-(ethyl{4-[(e)-(4-nitrophenyl)diazenyl]phenyl}amino)-n,n,n-trimethylethanaminium chloride