4-({2-[(e)-(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxobutanoyl}amino)benzenesulfonic acid

4-({2-[(e)-(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxobutanoyl}amino)benzenesulfonic acid