2-((4-Methyl-2-nitrophenyl)azo)-3-oxo-N-(p-tolyl)butyramide

2-((4-Methyl-2-nitrophenyl)azo)-3-oxo-N-(p-tolyl)butyramide