n-(4-chlorophenyl)-2-[(e)-(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxobutanamide

n-(4-chlorophenyl)-2-[(e)-(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxobutanamide