1,2-Dichloro-4-(dichloromethyl)benzene

1,2-Dichloro-4-(dichloromethyl)benzene