4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenylcyanate)

4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenylcyanate)