1,2,3-Trichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)benzene

1,2,3-Trichloro-4-(3,4-dichlorophenoxy)benzene