1,2,3,4,5-pentachloro-6-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3,4,5-pentachloro-6-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene