1H-Benzimidazol-2-amine, N-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-

1H-Benzimidazol-2-amine, N-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-