2,4-dichloro-1-(2-chlorophenoxy)benzene

2,4-dichloro-1-(2-chlorophenoxy)benzene