1,3-Bis(oxiranylmethyl)-5-ethyl-5-(2-methylbutyl)hydantoin

1,3-Bis(oxiranylmethyl)-5-ethyl-5-(2-methylbutyl)hydantoin