3-Chloro-4,4-dimethyl-2-oxazolidinone

3-Chloro-4,4-dimethyl-2-oxazolidinone