3,4'-Dichloro-4-biphenylol

3,4'-Dichloro-4-biphenylol