2',5'-Dichloro-2-biphenylol

2',5'-Dichloro-2-biphenylol