4-(1-hydroxyethyl)phenyl acetate

4-(1-hydroxyethyl)phenyl acetate