methyl 3-(4-methoxyphenyl)oxirane-2-carboxylate

methyl 3-(4-methoxyphenyl)oxirane-2-carboxylate