1,4-Dichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene

1,4-Dichloro-2-(4-nitrophenoxy)benzene