N-(4-phenoxyphenyl)-2-phenylacetamide

N-(4-phenoxyphenyl)-2-phenylacetamide