2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-2H-benzotriazol-5-amine

2-(4-chlorophenyl)-6-methyl-2H-benzotriazol-5-amine