2-Phenoxymethyl-1-propyl-1H-benzoimidazole

2-Phenoxymethyl-1-propyl-1H-benzoimidazole