Trimethyl((phenylseleno)methyl)silane

Trimethyl((phenylseleno)methyl)silane