[1-(biphenyl-4-yl)-2-phenylethyl]malonic acid

[1-(biphenyl-4-yl)-2-phenylethyl]malonic acid