3-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylpropan-1-one

3-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylpropan-1-one