2-hydroxyethyl 16-methylheptadecanoate

2-hydroxyethyl 16-methylheptadecanoate