2-((1,1-Dimethylethyl)azo)-2,4-dimethylvaleronitrile

2-((1,1-Dimethylethyl)azo)-2,4-dimethylvaleronitrile