2-((1,1-Dimethylethyl)azo)-4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile

2-((1,1-Dimethylethyl)azo)-4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile