2-(3-methylphenyl)-1,3-benzothiazole

2-(3-methylphenyl)-1,3-benzothiazole