6-chloro-2-(4-fluorophenyl)chromen-4-one

6-chloro-2-(4-fluorophenyl)chromen-4-one