3-((3,7-Dimethyl-6-octenyl)oxy)propiononitrile

3-((3,7-Dimethyl-6-octenyl)oxy)propiononitrile