Ethyl 2-benzylbenzoylacetate

Ethyl 2-benzylbenzoylacetate