4-[3-(3-nitrophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]pyridine

4-[3-(3-nitrophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]pyridine