4-[5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine

4-[5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine