3-[3-(4-nitrophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]pyridine

3-[3-(4-nitrophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]pyridine