3,3,5-Trimethyloxepan-2-one

3,3,5-Trimethyloxepan-2-one