1-(4-Phenoxyphenyl)butane-1,3-dione

1-(4-Phenoxyphenyl)butane-1,3-dione