1-[1-(2,4-dimethylphenyl)-5-hydroxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]ethanone

1-[1-(2,4-dimethylphenyl)-5-hydroxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]ethanone