1,2,3-Trichloro-4-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene

1,2,3-Trichloro-4-(2,4,5-trichlorophenoxy)benzene