5-Methoxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzo[g]indole-3-carboxylic acid

5-Methoxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzo[g]indole-3-carboxylic acid