Phosphoric acid, (1-methyl-1-phenylethyl)phenyl nonylphenyl phenyl ester

Phosphoric acid, (1-methyl-1-phenylethyl)phenyl nonylphenyl phenyl ester