2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl

2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl