2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl

2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl